Our Affiliations

 1. Renuka Air Freight Pvt Ltd
 2. Janani International
 3. Puja Export House
 4. SHS International
 5. Anil Biswas
 6. Mallick Enterprise
 7. Jahar Mandal
 8. Jayanta Mandal
 9. Pranab Mandal
 10. Alok Majhi
 11. Satyan Naskar
 12. Ajit Patra
 13. Ajay Patra
 14. Raghunath Gayn
 15. Ratin Mondol
 16. Pabitra Mondol
 17. Tapas Das
 18. Monesh Sarkar
 19. Samar Adhikary
 20. Nilesh Ghosh